Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Újra evangélikus kézben


Az iskola egészen 1948-ig, az államosításig az Evangélikus Egyház fenntartásában, szellemiségének megfelelően működött. Ezután állami fenntartású, de a régi hagyományokat ápoló, az oktatás színvonalát megtartó gimnáziumként képezte diákjait.

   A Líceum 1991-től újra a Magyarországi Evangélikus Egyház iskolája. Hivatalos neve ekkor Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) lett, működtetési joga a magyar államtól az Északi Evangélikus Egyházkerületre, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyházra szállt át. Az új iskolai évet már ennek jegyében ünnepélyes tanévnyitóval kezdte meg szeptember 1-jén az evangélikus templomban. Szebik Imrepüspök igehirdetése után a diákok ünnepi műsora következett, majd dr. Lampérth Gyula igazgató nyitotta meg a tanévet, aki ezután letette az esküt.

  Az egyház az ősi hagyományok jegyében s korunk új kihívásaival szembenézve vállalta és vállalja, hogy ismét olyan iskolát teremt, amely tradícióira alapozottan, a régmúlthoz hasonlóan, diákjait Isten félelmében, erkölcsben erősítve, evangélikus szellemben neveli és oktatja kultúrára, tudományra, e nemzet gyarapítására. Továbbra is, mint ahogy évszázadokkal ezelőtt is, küldetésünknek tartjuk a Sopron környéki vagy még távolabbi kistelepülések evangélikus gyülekezetei által hozzánk küldött tehetséges fiatalok nevelését, oktatását, számukra és természetesen más felekezetű tanulóink számára is a legkorszerűbb ismeretek átadását és a legidőállóbb értékrend iránti belső igény kialakítását.

   1992. szeptember 1-jén újraindult a hagyományos nyolcosztályos gimnázium. Benne a klasszikus nyelvek újra nagyobb hangsúlyt kapnak. 1993-tól magyar és német nyelven is tanítunk, ami egy régi tradíció felélesztését jelenti, hiszen a Líceumban az évszázadok során mindig is jelen volt a többnyelvű (magyar, német, latin) képzés. Az iskola mai rendszerében négyosztályos magyar és német nemzetiségi gimnázium, nyolcosztályos magyar és német nemzetiségi gimnázium, valamint angol és német 0. (nyelvi előkészítő) évfolyam működik.

   A Líceum a soproni evangélikus közoktatási rendszer része. Rajtunk kívül a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola és azEötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola alkotja a rendszert.

    Testvéri és iskolakapcsolatokat ápolunk elsősorban a magyarországi evangélikus középiskolákkal, a pannonhalmi Bencés Gimnáziummal, a Pápai Református Kollégiummal, számos német nyelvterületen lévő külföldi gimnáziummal (például a krumbachi Simpert-Kraemer-Gymnasium vagy a planeggi Feodor-Lynen-Gymnasium), illetve lengyel, finn és francia gimnáziumokkal.

    Mint evangélikus iskola, kiemelt hangsúlyt fektetünk a lelki nevelésre. Fontos szerepe van ebben a hétfői áhítatoknak, a félévenként tartott csendesnapoknak, az ünnepek előkészítésének és átélésének. Fontosnak tartjuk a diákok lelki segítését problémáik megoldásában. Az évenkénti révfülöpi hittantáborok, csendeshétvégék alkalmat adnak a bibliai történetek hallgatása mellett az őszinte beszélgetésekre, jókedvű éneklésre, játékra, kirándulásokra. A tábor végére új barátságok születnek, s tanítványaink megtapasztalják, hogy a mai világban is vannak még olyan megtartó közösségek, ahová jó tartozni.

   A visszavétel óta eltelt időszakban a folyamatos építkezés időszakát éljük. Új tantermeket, szaktantermeket, két tornatermet építettünk, létrehoztuk Sopron egyik legjobban felszerelt, legszínvonalasabb eszközparkjával rendelkező informatikai laborját, az Unger Pauline Informatikai Labort. 1995 nyarán megkezdődtek a tetőtér-beépítési munkálatok, melyek során több tanterem kialakítására került sor. 1998. szeptember 15-én ünnepélyes avatással adták át az iskola dísztermét, amely a düsseldorfi Hermann-Niermann Közalapítvány támogatásával az 1996-1998 közötti tetőtér-beépítés részeként készült el. 2002-ben került sor az új tornaterem ünnepélyes avatására. 2004 októberében új épületszárnnyal bővült a Líceum: felavatásra került az emeleti tornaterem és a felette kialakított tetőtéri tantermek.

   1993 nyarán megkezdődtek az önálló diákotthon átalakítási munkálatai. A hivatalos, ünnepélyes avatásra 1993. december 2-án került sor. A kollégium Hetvényi Lajos egykori vallástanár, az első diákotthon kezdeményezője nevét vette fel. 2003. szeptember 1-jétől a kollégium szervezeti önállósága megszűnt, és ismét a gimnáziummal közös szervezeti tagintézményként működik.

   Több emléktábla avatására került sor az elmúlt két évtizedben.  1997. október 21-én Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, licista öregdiák és D. Szebik Imre püspök mondott avató beszédet az „Egy lélekkel a magyar oktatásért” emléktábla  avatásán, amely a magyar oktatás ezeréves évfordulójának tiszteletére készült. 1998. március 15-én avatták fel az egykori líceumi diák, Murmann Sámuel emléktábláját, ezzel tisztelegve az 1848/49-es szabadságharc mártír őrnagya és a Líceumi VII. század emléke előtt. 1999. április 13-án, születésének 250. évfordulóján emlékkonferenciát tartottak az első magyar nyelvű újság, a Pozsonyi Magyar Hírmondó szerkesztőjének és kiadójának, Rát(h) Mátyásnak a tiszteletére a soproni Városházán.  Az ünnepnap keretében került sor a Rát(h) Mátyás-emléktábla felavatására  az iskola udvarán. 2001. június 23-án Prőhle Jenő emléktáblájának avatására került sor a líceumi könyvtár udvari falán. Avatóbeszédet mondott Sümeghy József lelkész, öregdiák és dr. Lampérth Gyula igazgató. Az emléktábla alkotója Kutas László öregdiák. 2005. június 26-án, a tanévzáró istentisztelet és ünnepély előtt került sor dr. Lampérth Gyula igazgató emléktáblájának felavatására. Dr. Lampérth Gyula (1950-2001) az újra evangélikus gimnázium első igazgatójaként 1991 és 2001 között állt az intézmény élén. 2007 márciusában avatták fel az iskola falán  a Líceum két egykori diákjának, Kapi Béla püspöknek és édesapjának, Kapi Gyula egyházzenésznek,  a tanítóképző intézet egykori igazgatójának közös emléktábláját.

   1993 júniusában ünnepelte a Diákszövetség megalakulásának 75. évfordulóját. A jubileumi közgyűlésen és találkozón a résztvevők megerősítették legfőbb szándékukat: a licista és berzsenyista öregdiákok közti összefogás és az iskolához való kötődés fontosságát.

   2007-ben ismét évforduló ünnepelt az iskola, alapításának 450. évfordulóját. Október 25. és 28. között az ünnepi programban 450 perces ima és sport, diákfoglalkozások, emléktúra szerepelt. A díszünnepség előadói a múlt öröksége mellett kiemelték a jelen értékeit is, s hitet tettek az iskola szellemi elkötelezettsége mellett. A jubileum ünnepi istentisztelettel fejeződött be. Több kiadvány is megjelent az ünnephez kapcsolódva. A Jubileumi évkönyv Major Mihály igazgatóhelyettes szerkesztésével készült el.  Régi adósságát törlesztette az iskola, amikor megjelent az egykori igazgató és könyvtáros, Németh Sámuel iskolatörténeti munkájának egy fejezete A soproni evangélikus líceum történetének egy százada 1681-1781 címmel. Az iskola egykori diákjának, Gombocz Endrének A magyar botanika története című könyvének reprint kiadása is az évforduló alkalmából jelent meg.

 2010. március 27-én, születése 100. évfordulójának alkalmából megemlékező ünnepséget tartottak a líceumban Peéry Rezső egykori igazgatóról. Fodor Tamás soproni polgármester megemlékezése után Kocsis István tanár mutatta be az ünnepségre megjelent „Peéry Rezső küzdelmei az eszmei barikádokon” című kötetét, amely elsősorban a soproni évek eseményeit, emlékeit idézi fel. Az ünnepség után került sor Peéry Rezső emléktáblájának az avatására egykori lakóháza, a Deák tér 30. sz. ház falán.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444