Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Kollégiumi élet


Kollégiumi élet

 

A Líceumi Diákotthon (kollégium) a Líceum szerves része: 2004 szeptemberétől lett közös igazgatású a Berzsenyi Gimnázium (Líceum) és a Diákotthon (kollégium).

   A Líceum igazgatójának feladata és hatásköre a LIDO (Líceumi Diákotthon) működtetése, melyet a kollégiumi pedagógiai program és házirend szerint működtetnek. Az intézmény alapvető célja: a diákokban tudatosítani az evangélikus egyház iránt érzett felelősségüket. Ezen kívül segítik a sikeres pályaorientációt, a felvételire való készülődést. A Diákotthon pedagógiai munkájának tervezését a kollégium vezetőjének irányításával a csoportvezető nevelőtanárok készítik el munkaterv alapján.

   A kollégiumban a diákokat négy csoportra osztják. Az I. csoport többnyire „berzsenyis” fiúkból, a II. csoport az „eötvösös” lányokból, a III. csoport a „berzsenyis” lányokból, a IV. csoport az „eötvösös” SNI (sajátos nevelési igényű) lányokból és fiúkból tevődik össze.

   A tanévet hagyományszerűen egy augusztus végi, 3 napos ismerkedési „Fészektáborral” kezdik. Itt az új diákok megismerkedhetnek egymással, a kollégiummal, leendő nevelőtanáraikkal, Sopronnal és környékével. A tanév elején az új kollégisták bemutatkozása zajlik egy vidám délutáni program keretében (mujkóavató). A tanév során több vidám együttlét szolgálja a jó hangulatot, a közösségteremtést, pl. Mikulás-est, kollégiumi farsang. Természetesen komoly ünnepségeket is szerveznek, megemlékeznek pl. a legfontosabb magyar történelmi eseményekről.

   Egyházi intézményhez méltó adventi gyertyagyújtást, karácsonyi ünnepélyt, ballagást tartanak az év során. Hetente két estén közösségteremtő, közös énekléssel hangulatossá tett áhítaton vesznek részt a kollégisták. Iskolalelkészeink rendszeresen lelkigondozói szolgálatot is végeznek diákjaink körében.

   A Diákotthonban az erkölcsi életre, a közösségi munkára és az értelmiségi lét nevelésére fektetik a hangsúlyt.

    A Diákotthon pedagógusai megszervezik a diákoknak az otthonban való tanulás lehetőségét a kötelező és szabad szilenciumokkal, és folyamatosan ellenőrzik a diákok tanulmányi eredményeit. Lehetőséget biztosítanak a képességfejlesztésre, ezen belül a tehetséggondozásra és a gyengébb tanulók felzárkóztatására. A nevelőtanárok felelősek a kollégisták egészséges fejlődéséért és neveléséért. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, a tanárokkal és az osztályfőnökökkel. Egyéni és csoportfoglalkozásokat tartva igyekeznek közel kerülni a gyerekekhez, egyben hasznossá tenni a tanórán kívüli időszakot. E tevékenység során kihasználják a kollégiumon belüli adottságokat (pl. filmklub, kézműves foglalkozás, beszélgető kör, női torna, asztalitenisz, csocsó, konditerem, társalgó), illetve a város nyújtotta lehetőségeket (uszoda, színház, mozi, kiállítások, kirándulások stb.). Alkalomszerűen házi bajnokságokat is szerveznek (pl. foci, kosárlabda). Tanulmányi munkájukhoz felújított számítógépterem, könyvtár áll rendelkezésükre. Lehetőség van ezen kívül szervezett formában a szabadidő hasznos eltöltésére – hetente két alkalommal kosárlabda vagy labdarúgás a Líceum tornatermében, illetve színházbérlet áll rendelkezésükre.Többen versenyszerűen sportolnak a város különböző egyesületeinél.

   Évek óta részt vesz a kollégium (nagyon jó eredményekkel) különböző versenyeken – a teljesség igénye nélkül: Megyei Kollégiumi Szavalóverseny, ”Legügyesebb Kollégista” vetélkedő, Városismereti Vetélkedő.

   A diákok körében a tanév során méréseket végeznek a jobb megismerés céljából. A csoportvezető nevelőtanárok - a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartáson túl - értékelést készítenek az új diákokról a szülők számára. Munkájukat szükség esetén az intézmény iskolapszichológusa, iskolaorvosa, ifjúságvédelmi felelőse is segíti. A jó iskolai eredmények, a sikeres nyelvvizsgák, érettségik és felvételik tükrözik a nevelőtanárok pedagógiai hozzáértését.

   A Diákotthonban nagy hangsúlyt fektetnek a keresztény nevelésre, ezért a Diákotthon lakóinak vállalniuk kell az intézményben folyó vallásos életvitelt.

   A kollégisták a többi középiskolás kollégiuméhoz hasonló házirend-napirend szerint élnek. A kollégium napirendjét a kollégiumi nevelőtestület állítja össze, és az igazgató hagyja jóvá. A napot a reggeli ébresztővel kezdik fél hétkor, majd ezt követi a reggeli fél nyolcig. Háromnegyed nyolcig a diákoknak el kell hagyniuk a kollégiumot. A későn indulókat elmarasztalják a figyelmeztetés különböző fokozataival. Kivételt képeznek azok, akiknek nincs első órája. Déltől fél négyig biztosítják az ebédet, tekintettel a gimnáziumban folyó tanítási időre. Délután négytől fél hétig szilencium van, ez alatt a diákok tanulnak, elkészítik a házi feladatukat. E munka segítői a csoportvezető nevelőtanárok, akik figyelemmel kísérik a tanulók iskolán kívüli tevékenységét, próbálják „pótolni” szüleiket. Szilencium után a diákok negyed nyolcig vacsoráznak. Fél héttől fél nyolcig a kollégistáknak szabad kimenőjük van. Héttől háromnegyed nyolcig tart a második szilencium, ami a valamilyen tantárgyból elmarasztalt tanulóknak kötelező. Ebben az időszakban tanulhat az a diák is, aki még nem tudta befejezni a feladatait. Minden kedden és csütörtökön tartják az áhítatot este nyolc órakor. Kilenc órakor már mindenkinek a saját szintjén kell tartózkodnia. Az első és második emeleten vannak a fiúk, a harmadik és negyedik emeleten pedig a lányok szobái. Nevelőtanári engedéllyel este fél tízig kaphatnak kimenőt az idősebb diákok. Ekkor történik a teakonyhák, fürdők és a közös helyiségek zárása. Háromnegyed tízkor a létszámellenőrzés következik. Tíz órakor van a központi villanyoltás. A kollégiumon kívül töltendő hétköznapi éjszakát csak nagyon indokolt esetben engedélyeznek. Ehhez szükséges a szülő írásos és szóbeli engedélye, a nevelőtanár egyetértése és a kollégiumvezető engedélye. Mivel a kollégium koedukált, ezért a lányok nem mehetnek a fiúk szintjére, a fiúk sem a lányok emeletére.

   A kollégisták minden pénteken hazautaznak, délután öt óráig kell elhagyniuk a Diákotthont. A diákoknak vasárnap kell visszatérniük a kollégiumba. Ha a tanítás napján, vagyis hétfőn akarnak visszatérni, akkor a szülőnek jeleznie kell azt a kollégium felé. Szükség esetén hétvégén is maradhatnak a diákok a kollégiumban (pl. iskolabál, ballagás), mert biztosítani tudják a nevelői felügyeletet. A látogatási rend szerint a szülők bármikor meglátogathatják gyermekeiket, de az egyéb látogatók, pl. diáktársak, csak délután négy óráig, illetve fél héttől este nyolc óráig látogathatják a kollégistákat.

   A bentlakó diákok kollégiumi díjat nem fizetnek, csak az elfogyasztott étel nyersanyag normáját, indokolt esetben ennek 50%-át.

   A Diákotthonba főképp a Líceum tanulói nyerhetnek felvételt, vagy más evangélikus intézmény, testvériskola tanulója, így az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola és a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola diákjai. A férőhelyek számától függően az érintett igazgatók egyeztetnek egymással. A beiskolázási időszak végén a megmaradt férőhelyek betöltésére más soproni iskolák diákjai is jelentkezhetnek.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444